Javni vzgojno-izobraževalni in varstveni zavod Osnovno šolo Rače je Občina Rače – Fram ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov občine Rače – Fram (MUV, 27/96). Zadnja sprememba odloka je bila na 17. redni seji, dne 15. oktobra 2012 (MUV 23/2012). V aktu o ustanovitvi je opredeljen šolski okoliš, ki zajema naselja: Rače, Brezulo, Podovo, Zg. Gorico, Sp. Gorico ter del zaselka Ješenca.

Zavod ima v svoji sestavi predšolski in šolski program. Osem oddelkov predšolskega programa se izvaja v zgradbi vrtca v ulici Lackove čete 17, Rače; šolski program pa se v celoti izvaja v šolski zgradbi na lokaciji Grajski trg 1, 2327 Rače.

 

UPRAVLJANJE ŠOLE in VRTCA:

SVET ZAVODA je najvišji organ šole:

Svet sestavljajo:

3 predstavniki ustanovitelja:

 • Branko Leva
 • Bruno Jereb
 • Nataša Granda Krepfl

3 predstavniki staršev:

 • Anita Perko (vrtec)
 • Aleksander Zidanšek (podpredsednik)
 • Mateja Belca

5 predstavnikov šole:

 • Karmen Jelčič (šola - predsednica)
 • Sara Jurečko (šola)
 • Petra Pipenbaher (šola)
 • Apolonija Dobič (vrtec)
 • Maja Krajnc (vrtec)

Odgovorne osebe

 • RAVNATELJ - Rolando Lašič
 • POMOČNICA RAVNATELJA - Romana Zupančič
 • POMOČNICA RAVNATELJA ENOTE VRTCA – Nina Brezner

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, ki je sestavljen iz delegatov staršev oddelčnih skupnosti od 1. – 9. razreda in delegatov staršev predstavnikov varstvenih skupin vrtca . V šol. letu 2015/2016 so bili v svet staršev izvoljeni naslednji starši: 

SKUPINA Član/-ica sveta staršev 
KOMETI  Simona Polak
KAPLJICE  Milan Strnad
MEHURČKI Mojca Bodner
OBLAČKI Dejan Ekart
SONČKI Kristina Kovačič
SNEŽINKE Anita Perko
ZVEZDICE Sandra Majcen
MAVRICE Maruška Vihar
LUNICE Dejan Robar

 

ODDELEK Član/-ica sveta ODDELEK Član/-ica sveta
1A Petrovič Alenka 1B Čelan Anja
2A Natalia Varl 2B Jesenek Tadeja
3A Bračko Tone 3B Kokot Barbara
4A Plečko Iris 4B Mlinar Reljić Nataša
5A Repenšek Vesna 5B Belca Mateja
6A Spačal Barbara 6B Zidanšek Aleksander
7A Simona Vogrin 7B Doberšek Matjaž 
8A Majcen Alenka    
9A Simonič Sibili 9B Leva Branko

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN VRTCA

ŠOLA

 1. UČITELJSKI ZBOR sestavljajo ravnatelj, pomočnica ravnatelja, strokovni delavki, knjižničarka in učitelji.
 2. ODDELČNE UČITELJSKE ZBORE sestavljajo, učitelji, ki poučujejo v oddelku in razrednik.
 3. RAZREDNIK
 4. STROKOVNI AKTIVI

V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja na šoli deluje 11 strokovnih aktivov:

 • aktiv 1. triletja,
 • aktiv 2. triletja,
 • aktiv 3. triletja,
 • aktiv slovenščine,
 • aktiv tujih jezikov,
 • aktiv učiteljev GUM, LUM, GO,
 • aktiv učiteljev športne vzgoje,
 • aktiv naravoslovja,
 • aktiv matematike,
 • aktiv družboslovja in
 • aktiv OPB.
 1. KNJIŽNIČARKA – Metka Pristovnik
 2. ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – Aleš Štaher.

VRTEC

 1. VZGOJITELJSKI ZBOR sestavljajo vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter pedagoški vodja vrtca.
 2. STROKOVNI AKTIV sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice posamezne varstvene skupine.
SVETOVALNA SLUŽBA – pomoč otrokom v vrtcu in šoli

Strokovni tim šolske svetovalne službe sestavljajo:

 • Severina Pfeifer (socialna pedagoginja),
 • Tina Ištvan (učiteljica za DSP)
 • Saša Brodnjak (specialni pedagog) iz OŠ Gustava Šiliha iz Maribora
ORGANIZACIJA UČENCEV
 1. ODDELČNA SKUPNOST - učenci so organizirani v 17 oddelčnih skupnosti. Svoje predstavnike delegirajo v šolsko skupnost in v ekosvet ter v druge organe, kjer je predvideno sodelovanje učencev.
 2. ŠOLSKA SKUPNOST - koordinira delo oddelčnih skupnosti.
 3. OTROŠKI PARLAMENT - je oblika dela šolske skupnosti, ki na svojih sejah koordinira delo šolskih oddelčnih skupnosti na določeno letno temo.

 

ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače je bil ustanovljen za obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov.
Sklad vodi upravni odbor v sestavi:

 • Kristina Milec,
 • Primož Krašna,
 • Nina Pušenjak,

kot predstavniki zavoda in

 • Marina Koren Dvoršak (predsednica)
 • Barbara Bradač
 • Maja Semenič
 • Nina Pušnik

kot predstavnice staršev.

DRUGE SLUŽBE
 1. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
 • poslovna sekretarka je Irena Pauman
 • računovodja je Benjamin Peršuh
 1. TEHNIČNA SLUŽBA ŠOLE
 • hišnika: Drago Predikaka in Jernej Kaiser
 • kuharji: Nada Vidovič, Štefka Golavšek, Davorin Veronek
 • znažilke: Milena Pepelnik, Sonja Olup, Zlatka Zorec, Marina Falež, Zlatka Mergeduš
 • organizatorka vadbe v športni dvorani: Milica Sovdat
 1. TEHNIČNA SLUŽBA VRTCA
 • čistilki: Dragica Ogrizek, Ivica Veber
 • hišnika: Drago Predikaka, Jernej Kaiser
 • kuharja: Dejan Lašič, Alenka Weis