Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujejo mednarodna priznanja – zelene zastaveTo je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

Člani eko sveta v šolskem letu 2017/2018 so:

 • Boštjan Škreblin - koordinator ekošole,
 • Sara Jurečko - koordinatorica ekošole,
 • Rolando Lašič - ravnatelj,
 • Romana Zupančič - pomočnica ravnatelja,
 • Milec Kristina - vodja I. triade,
 • Anita Vogrin - vodja II. triade,
 • Drago Predikaka - tehnično osebje,
 • učenci - vsak razred po dva predstavnika.

V okviru ekošole bomo nadaljevali z udejanjanjem naslednjih načel in ciljev:

 • skrb za človeka, ki vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja, ki je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti, ki povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji, ki so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih, ki bodo odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole, ki je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • usmerjenost v prihodnost, ki je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta,
 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose,
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Vse aktivnosti ekošole so naravnane raziskovalno in vodijo k udejanjanju in uresničevanju zapisanih ciljev in nalog ekošole ter vključujejo vse učence, učitelje, starše in predstavnike lokalne skupnosti. Med glavnimi projekti, ki jih ponuja program nacionalne ekošole smo izbrali:

 • biotska raznovrstnost,
 • šolska vrtilnica,
 • ekokviz.

Med ozaveščevalnimi in zbiralnimi akcijami smo izbrali:

 • čistilna akcija v občini Rače-Fram,
 • zbiranje tonerjev in kartuš,
 • zbiranje starega papirja.

Med izbirnimi aktivnostmi smo se odločili za naslednje:

 • vzpostavitev skupine za pregledovanje zabojnikov za odpadke (ali pravilno ločujemo papir, biološke odpadke in ostale odpadke),
 • merjenje temperature v posameznih prostorih in zunaj,
 • izdelava oziroma zamenjava napisov za skrbno in varčno ravnanje z električno energijo in vodo,
 • vodenje zeliščarsko vrtnarskega dnevnika,
 • priprava okoljskih vsebin za oddaje šolskega radia,
 • zagotavljanje svežega sadja in zelenjave za malico,
 • shema šolskega sadja in zelenjave,
 • štetje prometa mimo šole (vrste prevoznih sredstev in število potnikov)
 • pridelava zelenjave v okviru vrtnarskega krožka.

 

Koordinator ekošole: Boštjan Škreblin