Šola nadarjenim učencem prilagaja metode in oblike dela ter jim omogoča vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Aktivnosti vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki, učitelji in psihologi s Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor.

Na naslednjih povezavah lahko poiščete več informacij o tej raznoliki skupini učencev in program dela v tem šolskem letu:

  • Program dela
  • Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli

http://www.zrss.si/pdf/210911135740_ssd_nadarjeni20koncepto%C5%A1.pdf