Program devetletke omogoča vsem učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. V zadnjem triletju šolanja predmetnik vsebuje tudi obvezne izbirne predmete. Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Ker so ti predmeti sestavni del predmetnika, so enakopravni vsem ostalim. Ocenjujejo se številčno.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Učenci 7. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 • šport za sprostitev
 • nemščina I
 • Sonce, Luna, Zemlja
 • Likovno snovanje I
 • Okoljska vzgoja I

Učenci 8. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 • likovno snovanje II
 • nemščina II
 • izbrani šport
 • daljnogledi in planeti

Učenci 9. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

 • šport za zdravje
 • računalniška omrežja
 • nemščina III
 • likovno snovanje III
 • izbrani šport
 • Zvezde in vesolje
 • Okoljska vzgoja III

 

Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo v šolskem letu izvajal za učence 1., 4., 5. in 6. razreda. Razlika med obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti je, da so prve učenci dolžni izbrati, za druge se odločijo prostovoljno, a se morebitno odsotnost pri pouku obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

 

Učenci 1. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:

 • angleščina

Učenci 4. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:

 • šport
 • tehniko
 • umetnost

Učenci 5. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:

 • šport
 • umetnost
 • tehniko

Učenci 6. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:

 • nemščino
 • umetnost
 • šport

Učenci 7.- 9.razreda bodo iz naslova neobveznih izbirnih predmetov obiskovali:

 • hrvaščino

FAKULTATIVNI POUK

 • nemščina - 3. r, 4. r, 5. r
 • računalništvo - 4. r, 5. r, 6. r