Javni vzgojno-izobraževalni in varstveni zavod Osnovno šolo Rače je Občina Rače – Fram ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov občine Rače – Fram (MUV, 27/96). Zadnja sprememba odloka je bila na 17. redni seji, dne 15. oktobra 2012 (MUV 23/2012). V aktu o ustanovitvi je opredeljen šolski okoliš, ki zajema naselja: Rače, Brezulo, Podovo, Zg. Gorico, Sp. Gorico ter del zaselka Ješenca.

Zavod ima v svoji sestavi predšolski in šolski program. Osem oddelkov predšolskega programa se izvaja v zgradbi vrtca v ulici Lackove čete 17, Rače; šolski program pa se v celoti izvaja v šolski zgradbi na lokaciji Grajski trg 1, 2327 Rače.

 

UPRAVLJANJE ŠOLE in VRTCA:

SVET ZAVODA je najvišji organ šole:

Svet sestavljajo:

3 predstavniki ustanovitelja:

 • Branko Leva
 • Bruno Jereb
 • Nataša Granda Krepfl

3 predstavniki staršev:

 • Branko Ančevski
 • Aleksander Zidanšek (podpredsednik)
 • Mateja Belca

5 predstavnikov šole:

 • Karmen Jelčič (šola - predsednica)
 • Sara Jurečko (šola)
 • Petra Pipenbaher (šola)
 • Apolonija Dobič (vrtec)
 • Maja Krajnc (vrtec)

Odgovorne osebe

 • RAVNATELJ - Rolando Lašič
 • POMOČNICA RAVNATELJA - Romana Zupančič
 • POMOČNICA RAVNATELJA ENOTE VRTCA – Nina Brezner

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, ki je sestavljen iz delegatov staršev oddelčnih skupnosti od 1. – 9. razreda in delegatov staršev predstavnikov varstvenih skupin vrtca . V šol. letu 2015/2016 so bili v svet staršev izvoljeni naslednji starši: 

SKUPINA Član/-ica sveta staršev  Namestnik/-ca 
KOMETI  Barbara Slaček Tomaž Seliškar
KAPLJICE  Anja Čelan  Žiga Pavlič
MEHURČKI  Anita Perko  Sara Tergušek
OBLAČKI  Žanet Žuman Mojca Bodner
SONČKI  Dea Kverh Vesna Marčič
SNEŽINKE  Alenka Petrović  Metka Mršnik
ZVEZDICE  Jernej Jurančič  Dušanka Nahtigal
MAVRICE  Anja Hribernik  Lucija Jež
LUNICE  Rene Glušič  Mateja Mlinar

 

ODDELEK Član/-ica sveta Namestnik/-ca ODDELEK Član/-ica sveta Namestnik/-ca
1A Natalia Varl Simona Strnad Vogrin 1B  Tadeja Jesenek Magda Dokl
2A Tone Bračko Igor Pintarič 2B Barbara Kokot Peter Fingušt
3A Iris Plečko Ksenija Florjančič 3B Nataša Mlinar Reljić Barbara Rimele
4A Vesna Repenšek Anna Pihler 4B Mateja Belca Olga Fekonja
5A Dušanka Nahtigal Barbara Spačal 5B Aleksander Zidanšek Štefan Robič
6A Bruno Jereb Borut Batagelj 6B Matjaž Doberšek Gregor Varl
7A Alenka Majcen Branko Ančevski      
8A Sibili Simonič Milko Podbojec 8B Branko Leva Nataša Granda Krepfl
9A Barbara Jurički 9B Samo Repolusk Tatjana Novak

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN VRTCA

ŠOLA

 1. UČITELJSKI ZBOR sestavljajo ravnatelj, pomočnica ravnatelja, strokovni delavki, knjižničarka in učitelji.
 2. ODDELČNE UČITELJSKE ZBORE sestavljajo, učitelji, ki poučujejo v oddelku in razrednik.
 3. RAZREDNIK
 4. STROKOVNI AKTIVI

V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja na šoli deluje 11 strokovnih aktivov:

 • aktiv 1. triletja,
 • aktiv 2. triletja,
 • aktiv 3. triletja,
 • aktiv slovenščine,
 • aktiv tujih jezikov,
 • aktiv učiteljev GUM, LUM, GO,
 • aktiv učiteljev športne vzgoje,
 • aktiv naravoslovja,
 • aktiv matematike,
 • aktiv družboslovja in
 • aktiv OPB.
 1. KNJIŽNIČARKA – Metka Pristovnik
 2. ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – Aleš Štaher.

VRTEC

 1. VZGOJITELJSKI ZBOR sestavljajo vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter pedagoški vodja vrtca.
 2. STROKOVNI AKTIV sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice posamezne varstvene skupine.
SVETOVALNA SLUŽBA – pomoč otrokom v vrtcu in šoli

Strokovni tim šolske svetovalne službe sestavljajo:

 • Severina Pfeifer (socialna pedagoginja),
 • Tina Ištvan (učiteljica za DSP)
 • Saša Brodnjak (specialni pedagog) iz OŠ Gustava Šiliha iz Maribora
ORGANIZACIJA UČENCEV
 1. ODDELČNA SKUPNOST - učenci so organizirani v 17 oddelčnih skupnosti. Svoje predstavnike delegirajo v šolsko skupnost in v ekosvet ter v druge organe, kjer je predvideno sodelovanje učencev.
 2. ŠOLSKA SKUPNOST - koordinira delo oddelčnih skupnosti.
 3. OTROŠKI PARLAMENT - je oblika dela šolske skupnosti, ki na svojih sejah koordinira delo šolskih oddelčnih skupnosti na določeno letno temo.

 

ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače je bil ustanovljen za obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov.
Sklad vodi upravni odbor v sestavi:

 • Romana Zupančič,
 • Aleš Požgan,
 • Mateja Dovnik,

kot predstavniki zavoda in

 • Marina Koren Dvoršak,
 • Barbara Bradač,
 • Maja Semenič,
 • Barbara Jurički,

kot predstavnice staršev.

DRUGE SLUŽBE
 1. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
 • poslovna sekretarka je Irena Pauman
 • računovodja je Benjamin Peršuh
 1. TEHNIČNA SLUŽBA ŠOLE
 • hišnika: Drago Predikaka in Jernej Kaiser
 • kuharji: Nada Vidovič, Štefka Golavšek, Milan Lebar
 • čistilke: Milena Pepelnik, Sonja Olup, Zlatka Zorec, Marija Falež
 • organizatorka vadbe v športni dvorani: Milica Sovdat
 • čistilka v športni dvorani: Zlatka Mergeduš
 1. TEHNIČNA SLUŽBA VRTCA
 • čistilki: Dragica Ogrizek, Ivica Veber
 • hišnika: Drago Predikaka, Jernej Kaiser
 • kuharja: Dejan Lašič, Alenka Weis