Od 1. septembra 2014 se za pridobitev pravice do subvencionirane šolske prehrane uporablja spremenjen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v povezavi z Zakonom o šolski prehrani, ki določa naslednje pogoje za pridobitev subvencije za šolsko prehrano:

SUBVENCIJA MALICE ZA UČENCE
Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

SUBVENCIJA KOSILA ZA UČENCE
Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku na dan 1. 9. 2015. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

Če starši ne razpolagajo z veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka, se uvrstitev v dohodkovni razred, ugotovi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice in kosila, ki jo starši oddajo na pristojnem Centru za socialno delo.

 

Novost

Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,
– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Sprememba subvencije kosila učencev bo torej veljala od 1. 1. 2016, do 31. 12. 2015 pa bo subvencija kosila učencev enaka kot doslej.

 

Subvencioniranje prehrane s strani občine Rače-Fram

Občina Rače-Fram je tudi v tem šol. letu namenila finančna sredstva za subvencioniranje šolske prehrane.
Vabimo starše, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša od 19 % - 25 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, da v šolski svetovalni službi oddate vlogo (docVloga.doc), kateri priložite fotokopijo odločbe o otroškem dodatku. Višina subvencije bo odvisna od števila prispelih vlog.