PREDSTAVITEV ŠOLE IN ŠOLSKEGA OKOLIŠA

ZGODOVINA

Začetek šolstva v Račah sega v davno leto 1873. Prva šola je bila zgrajena kot dvorazrednica, leta 1911 so jo prvič temeljiteje dozidali v trirazrednico. Leta 1961 postane s temeljito dozidavo popolna osemletka. Leta 1979 dobi šola prvo telovadnico in 1990 nadzidek z nekaj učilnicami za predmetni pouk in knjižnico. Enajst let kasneje za potrebe nastajajoče 9-letke šola pridobi dve učilnici v mansardi, računalniško učilnico, nekaj kabinetov in povečano knjižnico. Leta 2007 k osnovni šoli dozidajo še športno dvorano z vsemi spremljajočimi prostori. V začetku šolskega leta 2011/2012 smo program predšolske vzgoje iz starega objekta, ki je bil zgrajen v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, preselili v novozgrajeni vrtec, ki je bil dograjen in predan v uporabo v septembru 2011. Število šolskih prostorov se v zadnjem času ni spremenilo. Imamo 11 predmetnih učilnic, 10 matičnih učilnic, knjižnico, veliko telovadnico s tremi vadbenimi prostori in malo telovadnico ter računalniško učilnico.

USTANOVITELJ

Ustanovitelj Osnovne šole Rače je Občina Rače–Fram. Odlok o ustanovitvi je bil sprejet na 19. redni seji Sveta Občine Rače–Fram 6. 12. 1996 (MUV, 27/1996). Na 17. redni seji Sveta Občine Rače–Fram je bila 15. 10. 2012 sprejeta zadnja sprememba odloka (MUV 23/2012).

ŠOLSKI OKOLIŠ

Šolski okoliš je opredeljen v odloku o ustanovitvi šole. Zajema matična naselja: Rače, Podovo, Brezulo, Sp. Gorico, Zg. Gorico in del naselja Ješenca – prostorski okoliš št. 16.

ORGANI ZAVODA

Organi zavoda so: svet zavoda, ravnatelj, strokovni organi in svet staršev.

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE RAČE

Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s statusom učenca v šoli oz. vrtcu. Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov.

Svet zavoda sestavljajo:

trije predstavniki ustanovitelja: Branko Leva, Ksenija Ekart Koren in Romana Šalamun;

pet predstavnikov zavoda: Janja Pučko, Boštjan Šterbal in Romana Šabeder kot predstavniki delavcev šole ter Irena Hodak in Jolanda Borovnik kot predstavnici delavcev vrtca;              

ter trije predstavniki staršev: Borut Batagelj in Branko Ančevski kot predstavnika staršev šole ter Tomaž Seliškar kot predstavnik staršev vrtca.

Predsednica Sveta zavoda Osnovne šole Rače je Janja Pučko.

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v zavodu organiziran svet staršev. V svetu staršev ima vsaka skupina vrtca in vsak oddelek šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Svet staršev sklicuje in vodi predsednik, ki ga izvolijo člani sveta na prvi seji. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Za šolsko leto so bili na prvih roditeljskih sestankih v Svet staršev OŠ Rače izvoljeni naslednji predstavniki:

Vrtec:

skupina

ČLAN/-ICA SVETA STARŠEV

NAMESTNIK/-ICA

KOMETI

Maja Semenič

Marina Koren Dvoršak

KAPLJICE

Ana Lešnik Sitar

Adrijana Sandić

MEHURČKI

Tamara Topolovec

Sara Tergušek

OBLAČKI

Barbara Bradač

Tomaž Seliškar

SONČKI

Mojca Bodner

Anja Resnik

SNEŽINKE

Andrej Kirn

Borjana Kremžar Jovanović

ZVEZDICE

Metka Mršnik

Alenka Petrović

MAVRICE

Daniela Sljipčević

Dejan Ekart

LUNICE

Viktorija Hajdinjak

Jernej Jurančič

Šola:

ODDELEK

ČLAN/-ICA SVETA STARŠEV

NAMESTNIK/-ICA

1. a

Tone Bračko

Igor Pintarič

1. b

Barbara Kokot

Peter Fingušt

2. a

Natalija Herynek

Ksenija Florjančič

2. b

Nataša Mlinar Reljić

Barbara Rimele

3. a

Vesna Repenšek

Anna Pihler

3. b

Mateja Belca

Olga Fekonja

4. a

Dušanka Nahtigal

Barbara Spačal

4. b

Aleksander Zidanšek

Štefan Robič

5. a

Borut Batagelj

Petra Jereb

5. b

Marija Horvat

Boris Vogrin

6. a

Jasna Županič

Branko Ančevski

7. a

Sibili Simonič

Milko Podbojec

7. b

Branko Leva

Nataša Granda Krepfl

8. a

Barbara Jurički

Andrej Mandl

8. b

Samo Repolusk

Tatjana Novak

9. a

Simona Sternad Vogrin

Mateja Lešnik

9. b

Andrej Kac

Andrej Zorec

RAVNATELJ ŠOLE

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pooblasti pomočnika ravnatelja oziroma drugega delavca šole.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbori, strokovni aktivi in razredniki.

ŠOLSKI PREDMETNIK

PREDMETI

 

ŠTEVILO UR TEDENSKO V RAZREDIH

 

1. r

2. r

3. r

4. r

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

Slovenščina

6

7

7

5

5

5

4

3,5

4,5

Matematika

4

4

5

5

4

4

4

4

4

Prvi tuji jezik

 

2

 

2

3

4

4

3

3

Drugi tuji jezik - nemščina

               

2

Likovna umetnost

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

Družba

     

2

3

       

Geografija

         

1

2

1,5

2

Zgodovina

         

1

2

2

2

Domovinska in državljanska kultura in etika

     

1

1

 

Spozn. okolja

3

3

3

           

Fizika

             

2

2

Kemija

             

2

2

Biologija

             

1,5

2

Naravoslovje

         

2

3

   

Naravoslovje in tehnika

3

3

       

Tehnika in tehnologija

     

2

1

1

 

Gospodinjstvo

       

1

1,5

     

Šport

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Izbirni predmeti

           

2/3

2/3

2/3

Oddelčna skupnost

     

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Število predmetov

6

7

6

8

9

11

12/13/14

14/15/16

13/14/15

Št. ur na tedensko

20

21

22

24

26

26

29,5

30

30

Št. tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

35

32

Kulturni dnevi

4

4

4

3

3

3

3

3

3

Naravoslov. dnevi

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tehniški dnevi

3

3

3

4

4

4

4

4

4

Športni dnevi

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Št. tednov dejavn.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Prvi tuji jezik

2

               

Drugi tuji jezik, šport

     

2/1

         

ISP – individualna in skupinska pomoč učencem

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

                         

POUK V MANJŠIH UČNIH SKUPINAH – MUS

Z 31. 8. 2012 je prenehal veljati Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli (Uradni list št. 63/06, 40/2012-ZUJF ). Organizacija pouka v manjših učnih skupinah je v skladu z Zakonom o osnovni šoli poslej v pristojnosti šole. Od 4. do 7. razreda se lahko pouk v manjših učnih skupinah organizira pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku v obsegu največ ¼ ur, v 8. in 9. razredu pa se pouk pri navedenih predmetih v manjših učnih skupinah organizira vse leto.

Učenci 6., 8. in 9. razreda so pri pouku angleščine razdeljeni v manjše učne skupine glede na predznanje. Prav tako so glede na predznanje v MUS razdeljeni učenci 6. in 7. razreda pri matematiki in slovenščini. Učenci 9. razreda so pri teh dveh predmetih razdeljeni v heterogene skupine. Učenci 9. razreda se zaradi majhnega števila ne morejo deliti v tri skupine in ostajajo pri pouku matematike in slovenščine v matičnem oddelku, pri tujem jeziku pa so razdeljeni v dve skupini glede na predznanje.

IZBIRNI PREDMETI

Program devetletke omogoča vsem učencem, da nekaj vsebin obveznega izobraževanja izberejo sami. V zadnjem triletju šolanja predmetnik vsebuje tudi obvezne izbirne predmete. Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Ker so ti predmeti sestavni del predmetnika, so enakopravni vsem ostalim. Ocenjujejo se številčno.

Izbirni predmeti se izvajajo 1 uro tedensko (lahko strnjeno v enem obdobju), le tuji jeziki dve uri tedensko. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

 Učenci 7. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

šport za sprostitev – 28 učencev (Jelka Trantura, Boštjan Šterbal)

nemščina I – 15 učencev (Romana Zupančič)

Sonce, Luna, Zemlja – 13 učencev (Romana Šabeder)

likovno snovanje I – 8 učencev (Primož Krašna)

urejanje besedil -14 učencev (Aleš Štaher)

Učenci 8. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

likovno snovanje II – 5 učencev (Primož Krašna)

nemščina II – 33 učencev v dveh izvedbenih skupinah (Anita Strmšek)

šport za zdravje – 9 učencev (Jelka Trantura)

izbrani šport nogomet – 10 učencev (Boštjan Šterbal)

daljnogledi in planeti – 10 učencev (Romana Šabeder)

Učenci 9. razreda so izbrali naslednje obvezne izbirne predmete:

šport za zdravje – 13 učencev (Boštjan Šterbal)

računalniška omrežja – 4 učencev (Aleš Štaher)

okoljska vzgoja III – 10 učencev (Boštjan Škreblin)

zvezde in vesolje – 14 učencev (Romana Šabeder)

likovno snovanje III – 6 učencev (Primož Krašna)

izbrani šport odbojka – 12 učencev (Jelka Trantura)

Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo v šolskem letu izvajal za učence 1., 4. in 5. razreda. Razlika med obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti je, da so prve učenci dolžni izbrati, za druge se odločijo prostovoljno, a se morebitno odsotnost pri pouku obravnava enako kot pri obveznih predmetih.

Učenci 1. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:

nemščina – 15 učencev (Romana Zupančič)

angleščina – 20 učencev (Sabina Hovnik)

Učenci 4. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:

nemščina – 22 učencev (Romana Zupančič)

šport – 9 učencev (Boštjan Šterbal)

Učenci 5. razreda so iz naslova neobveznih izbirnih predmetov izbrali:

nemščina – 17 učencev (Romana Zupančič)

šport – 16 učencev (Boštjan Šterbal)

DRUGI TUJI JEZIK NEMŠČINA

V šolskem letu 2015/16 se glede na določila ministrstva izvaja obvezni drugi tuji jezik nemščine v 9. razredu. Pouk se izvaja dve uri na teden po učnem načrtu za obvezni drugi tuji jezik. Predmet se ocenjuje z ocenami od 1 do 5.

DELO Z NADARJENIMI

Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci poteka na podlagi koncepta Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, ki je bil sprejet na 25. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje dne 11. 2. 1999.

Odkrivanje nadarjenih učencev poteka na treh stopnjah:

1. evidentiranje (konec 3. razreda),

2. identifikacija (konec 4. razreda),

3. seznanitev in pridobitev mnenja staršev (konec 4. razreda).

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju poteka delo z nadarjenimi predvsem v okviru matičnega oddelka v obliki notranje diferenciacije, npr. individualne zadolžitve, dodatni pouk, posebne domače zadolžitve.

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se delo z nadarjenimi razširi na nekatere dodatne oblike, kot so: individualizirani programi za nadarjene, priprava na udeležbo na tekmovanjih, osebno svetovanje učencem in njihovim staršem idr.

Dodatne oblike dela v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa so: izbirni predmeti, seminarske naloge, raziskovalne naloge in svetovanje nadarjenim učencem pri izbiri poklica.

Učenci drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja se lahko prostovoljno udeležijo dejavnosti ( delavnice, srečanja, tabor), ki jih v ta namen vsako leto pripravi tim učiteljev.

DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 Delo z učenci s posebnimi potrebami poteka v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in odločbo o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo na pobudo staršev ali šole.

 Izvajajo jo: mobilni specialni pedagoginji (zunanji sodelavki iz OŠ Gustava Šiliha) in mobilna logopedinja iz Centra za sluh in govor Maribor, šolski pedagoginji in učitelji. V tem šolskem letu bo 20 učencem nudenih 68 ur dodatne strokovne pomoči na teden.

ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku ter vključuje učence od 1. do 5. razreda. V podaljšano bivanje se vključujejo učenci prostovoljno s prijavo staršev. Zaradi varnosti učencev in odgovornosti šole lahko učitelj, ki je po urniku tisti dan v oddelku podaljšanega bivanja, dovoli predčasen odhod učenca domov le na osnovi pisnega dovoljenja staršev. Za učence 1. razreda organizira šola v času od 6.00 do 8.00 brezplačno jutranje varstvo. Za ostale prijavljene učence je jutranje varstvo plačljivo. Cena varstva je 8,00 EUR na mesec. Za učence vozače bo šola po potrebi organizirala čakajoči oddelek od 7.15 do 8.10 in od 14.00 do 15.00.

Cilji podaljšanega bivanja se bodo prepletali in nadgrajevali z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine bodo izhajale iz ciljev pouka ob upoštevanju potreb in želja učencev ter njihovih staršev.

POTEK DELA V PODALJŠANEM BIVANJU

V okviru podaljšanega bivanja se po priloženem urniku izvajajo naslednje dejavnosti:

samostojno učenje (SU),

ustvarjalno preživljanje časa (UPČ),

sprostitvena dejavnost (SD),

kosilo (K).

Časovna razporeditev dela v OPB

URE

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

12.00–12.50

K

K

K

K

K

12.50–13.40

SD

SD

SD

SD

SD

13.40–14.30

SU

SU

SU

SU

SU

14.30–15.20

UPČ

UPČ

UPČ

UPČ

UPČ

15.20–16.10

SD

SD

SD

SD

SD

Časovna razporeditev ur pouka in odmorov

Začetek rednega pouka je ob 8.20. Nulta ura se prične ob 7.30. Pred prvo šolsko uro in po 6. šolski uri potekajo dodatni in dopolnilni pouk ter interesne dejavnosti.

 

POUK

ODMOR

OPB

Jut. varstvo

6.00–8.00

   

Predura

7.30–8.15

8.15–8-20

 

1. ura

8.20 –9.05

9.05–9.20

 

2. ura

9.20–10,05

10.05–10.20

 

3. ura

10.20–11.05

11.05–11.10

 

4. ura

11.10–11.55

11.55–12.00

 

5. ura

12.00–12.45

12.45–12.50

12.00–12.50

6. ura

12.50–13.35

13.35–13.55

12.50–13.40

7. ura

13.55–14.40

 

13.40–14.30

     

14.30–15.20

     

15.20–16.10

     

16.10–16.30

DOPOLNILNI POUK

Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki potrebujejo dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja. Z drugačnim načinom dela učenci laže usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, določenem v mesecu septembru. Vsakemu oddelku pripada 0,5 ure dopolnilnega pouka na teden.

DODATNI POUK

Dodatni pouk je namenjen učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih ciljev. Poteka po urniku, dogovorjenem v septembru. Vsakemu oddelku pripada 0,5 ure dodatnega pouka na teden.

ZDRAVA ŠOLA

V šolskem letu bo šola nadaljevala evropski projekt Zdrava šola. Tema letošnje zdrave šole je prehrana in gibanje. Zdrava šola skuša vplivati in spodbujati zdrav način življenja pri vseh, ki hodijo v šolo. To lahko dosežemo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem nam je v oporo 12 ciljev evropske mreže zdravih šol. Vodstvo in delavci zavoda smo se ob vstopu v mrežo zavezali, da si jih bomo prizadevali izpolnjevati.

Inštitut za varovanje zdravja skupaj s šolami vsako leto izbere vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obravnavamo eno šolsko leto. To šolsko leto je rdeča nit DUŠEVNO ZDRAVJE.

Zdrava šola mora slediti 12 ciljem:

Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k zdravemu življenju v šoli.

Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.

Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.

Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.

Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi pripravo skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.

Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.

Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki učiteljem lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
Na šoli se bomo v okviru projekta Zdrava šolapovezovali tudi z drugimi sorodnimi projekti in dejavnostmi, z zunanjim okoljem in zunanjimi institucijami ter prispevali k uresničevanju vzgojnega načrta in pravil šolskega reda. Koordinatorica projekta: Anita Vogrin.

EKOŠOLA

Eko programski svet skupaj načrtuje okoljske dejavnosti naše šole, določa cilje delovanja ekošole, jih sproti evalvira ter skrbi, da so vsi na šoli seznanjeni s projektom in vključeni v projekt Ekošola kot način življenja. Glede na naravo dejavnosti, ki potekajo v šoli, vključujemo v projekt tudi različne predstavnike lokalne skupnosti.

KULTURNA ŠOLA

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti nam je v šolskem letu 2013/2014 znova podelil naziv kulturna šola za izvajanje razvejane in kakovostne kulturne dejavnosti v šoli in kraju. Prednostna naloga bo ohranitev in izvajanje že obstoječih kulturnih dejavnosti in širjenje vsebin na tem področju, spodbujanje učencev za delo na kulturnem področju ter privzgajanje odnosa do kulture in njenih dobrin.

BODIMO PRIJATELJI

Že vrsto let na naši šoli izvajamo projekt druženja z naslovom Bodimo prijatelji. Z njim želimo poudariti pomen druženja učencev predmetne in razredne stopnje. Učenci 8. razreda postanejo prijatelji učencem 1. razreda, prijateljevanje pa se nadaljuje v naslednjem šolskem letu med 2. in 9. razredom. Učenci se družijo v času odmorov, starejši mlajšim pomagajo na poti spoznavanja šolskega življenja, se z njimi igrajo, jih učijo in jim svetujejo. V lanskem šolskem letu so se prijatelji poslovili s kratkim programom tudi na valeti devetošolcev.

Projekt poteka v okviru projekta Zdrava šola. Cilj projekta je izboljšanje medosebnih odnosov v šoli, boljše in večje razumevanje med učenci, razvijanje prijateljskih odnosov med njimi in zmanjšanje nasilja med mladimi. Za izvedbo projekta so odgovorni razredniki omenjenih razredov, ki upoštevajo želje in pobude učencev.

LETOPIS

Konec šolskega leta bomo, kot že nekaj let, izdali šolski letopis, v katerem bodo predstavljeni vsi dosežki in pridobitve šole kot celote ter dosežki v posameznih oddelkih. Posebej bodo izpostavljeni učenci, ki bodo na najrazličnejših natečajih in tekmovanjih dosegli nagrade in priznanja. V letopisu bo vsak oddelek predstavljen s skupinsko fotografijo. Stroške izdelave v celoti pokrivamo s sredstvi Šolskega sklada.

LITERARNO GLASILO FRKOLINČEK

V glasilu Frkolinček bodo učenci od 1. do 9. razreda predstavili svoje literarne izdelke. Z izdajo glasila jih želimo spodbuditi k literarnemu ustvarjanju. Glasilo bomo popestrili z zanimivimi likovnimi izdelki.

PROJEKTNI TEDEN SVETLOBA

Leto 2015 je proglašeno za mednarodno leto svetlobe in tehnologij povezanih s svetlobo.

"Civilizacija ne bi obstajala brez svetlobe; svetloba Sonca in svetloba laserjev, ki so postali pomemben del našega vsakdana. Mednarodno leto svetlobe bo zagotovo povečalo ozaveščanje o teh pomembnih odkritij in široki prisotnosti tehnologij, povezanih s svetlobo, ki znatno prispevajo k svetovnem trgu. Pomembno je tudi, da bo mednarodno leto svetlobe navdih za prihodnja raziskovanja in aplikacije enega od najbolj pomembnih elementov našega obstoja: SVETLOBE." Ahmed Zewail

V ta namen bomo teden otroka, od 5. do 9. oktobra 2015, zaznamovali z delavnicami povezanimi s svetlobo. Učenci bodo izdelovali senčne lutke, plavajoče sveče, sončne ure, periskope … risali s svetlobo, mikroskopirali, spoznali svetila v angleščini, mavrico v medsebojnih odnosih in barvila v rastlinah, raziskali optične prevare in še marsikaj zanimivega.

7. oktobra bomo na šoli ponovno ponudili pogled na nočno nebo v najmodernejšem planetariju v Sloveniji (Planetarium.si). Popeljal nas bo na neverjetno potovanje po zvezdnem nebu, spoznali bomo najlepše grške mite in junake ter se popeljali na izlet po našem Osončju. Učenci predmetne stopnje si bodo ta dan, med drugim, lahko s teleskopi natančno ogledali Sonce, proučili Sončev spekter in izdelali spektograf. V popoldanskem času bodo planetarij lahko obiskali tudi učenci razredne stopnje.

ŠPORTNI PROGRAM VETER V LASEH

V mesecu maju bomo skupaj z OŠ Fram izvedli vseslovensko akcijo S športom proti drogi ali Veter v laseh. Na naši šoli se bomo pomerili v košarki in na framski šoli v odbojki. Akcija je že tradicionalna, udeležuje pa se je vedno več otrok. Na takšen način se dekleta in fantje družijo, dogovarjajo in tekmujejo. Svoj prosti čas zapolnjujejo s pozitivnimi aktivnostmi.

PLAVANJE V TERMAH PTUJ

Pri izbirnem predmetu šport za zdravje bomo obiskali tudi kopališče Ptuj. Učenke in učenci se bodo izpopolnjevali v osnovnih plavalnih tehnikah, se pomerili v štafetah in vaterpolu ter se preizkusili v skokih v vodo. Na koncu se bomo zabavali še na toboganih in ogreli v masažnih bazenih. Spoznali bomo tudi različne savne in primerno obnašanje v njih.

ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK IN MARTIN KRPAN

Programa vključujeta raznovrstne gibalne vsebine. Otroci načrtno in sistematično urijo svoje motorične sposobnosti in usvajajo najrazličnejša znanja. Otroci dobijo priznanja za uspešno opravljene naloge. Zgodnje vključevanje otrok v različne športne dejavnosti ter veselje in doživljanje radosti ob športnem udejstvovanju se bodo nedvomno odrazili tudi v načinu življenja v naslednjih starostnih obdobjih. V okviru športnega programa Zlati sonček izvedemo tečaj plavanja in drsanja za učence 1. razreda. Drsanje bo potekalo od 19. 10. 2015 do 23. 10. 2015 v Ledni dvorani. Plavalni tečaj pa obsega 10 ur, in sicer se bo odvijal od 29. 2. 2016 do 4. 3. 2016 v Športnem centru Ruše. Drugošolci pa bodo izvedli 20 urni tečaj plavanja v Rušah od 1. 3. 2016 do 11. 3. 2016.

RASTEM S KNJIGO

Gre za republiški projekt za spodbujanje branja, ki je namenjen učencem sedmih razredov. Učenci bodo na kulturnem dnevu v mesecu aprilu obiskali izbrano javno knjižnico na Ptuju. Projekt smo na šoli razširili z vključitvijo učencev prvegatriletja; traja tri leta, vsako leto se cilji stopnjujejo. Berem in se pogovarjam s tabo je podnaslov projekta za tretješolce in njihove starše. Delo poteka na srečanjih, na katerih bodo starši s svojimi otroki doživljali svet pravljic, ob njih ustvarjali v delavnicah, učenci pa bodo na tak način laže razvijali govorne veščine.

PROJEKT KNJIGOBEŽNICE

S projektom bomo v šolskem letu nadaljevali za učence 1. vzgojno-izobraževalnega obdobja. Z namenom učence dodatno spodbuditi k branju in ljubezni do knjig bomo tudi na naši šoli po znanem slovenskem projektu Knjigobežnice izdelali hiške za knjige z namenom menjave knjig. Tako bomo učence spodbudili k medsebojnemu izmenjavanju knjig. Vodilo projekta je »Oddaj knjigo, vzemi knjigo!«. V hiške bi otroci odložili knjigo, ki jo želijo podeliti z drugimi bralci, hkrati pa iz zbirke knjig v hišici izbrali tudi katero zase. Ko knjigo preberejo, jo vrnejo.

PROJEKT UVAJANJE PRVIN RAZISKOVALNEGA DELA V POUK V OSNOVNI ŠOLI

Učenci so radovedni, zato je treba njihovo vedoželjnost pravilno usmeriti s primernim pristopom. V ta namen bomo pri določenih vsebinah, ki to najbolje omogočajo, uporabili petstopenjski model, s katerim je mogoče sistematično raziskovati, preverjati svoje domneve, rezultate raziskav grafično prikazati in povzeti ugotovitve ter osmisliti svoje delo. Model bodo učitelji pri svojem predmetu uporabljali po svoji presoji in na koncu šolskega leta poročali o smiselnosti vpeljave.

PROJEKT SLOVENSKI KNJIŽNIČNO-MUZEJSKI MEGA KVIZ

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije in z Narodnim muzejem Slovenije. Glavna cilja kviza sta spoznavanje kulturne dediščine in spodbujanje sodobnih pismenosti. Projekt poteka od 14. oktobra 2015 do 15. maja 2016. Tema letošnjega kviza z naslovom ŽELEZNA DOBA – ZLATA DOBA SLOVENIJE je povezana z učno snovjo zgodovine za 7. razred. Kviz obsega pet učnih sklopov preko katerih bomo pri pouku zgodovine utrjevali in poglabljali znanje o načinu življenja v železni dobi na slovenskem prostoru.

INOVACIJSKI PROJEKT: UPORABA TABLICE IN SPLETNEGA DNEVNIKA V OSNOVNI ŠOLI

Z uporabo tablic in spletnega dnevnika želimo posodobiti učiteljevo pedagoško prakso, pri učencih želimo spodbuditi motivacijo za delo in jih voditi do usvajanja novih, drugačnih uporabnih znanj, na ravni šole pa želimo preveriti uporabnost tablice in spletnega dnevnika za izvajanje formativnega spremljanja in vplivati na izboljšanje inkluzije. V projekt so vključeni učenci 7. a in 7. b ter člani tima za izvedbo projekta: Rolando Lašič – ravnatelj, Ksenija Pečnik za področje angleščine, dr. Irena Marković za področje zgodovine, Sara Jurečko za področje razredne skupnosti 7. a, dr. Borut Batagelj – zunanji

INTERDISCIPLINARNA EKSKURZIJA OSMOŠOLCEV V ŠVICO, BERNINA EXPRESS IN EXPO 2015

Letos se bodo učitelji Boštjan Škreblin, Romana Zupančič in Sabina Ozmec z učenci osmih razredov odpravili na interdisciplinarno ekskurzijo po Avstriji, Švici in Italiji na razstavo Expo 2015.

Ogledali si bodo Lugano - slikovito mestece ob luganskem jezeru in čokoladnico Alprose. Ustavili se bodo v Belinzoni in Feldkirchu, kjer bodo tudi prespali.

Po ogledu Chura, najstarejšega švicarskega mesta, bodo pot nadaljevali čez prelaze proti St. Moritzu. Z vlakom se bodo po železnici Bernina Express peljali do Tirana. Ogledali si bodo Aprico in tam tudi prespali. Zadnji dan se odpravijo v Milano, kjer si bodo ogledali svetovno razsatvo Expo 2015. Tema letošnje svetovne razstave je »Energija življenja in kako nahraniti planet«.

Na izletu bodo preizkušali svoje jezikovno znanje, znanje zgodovine, geografije, biologije, ekologije in še kaj.

EKSKURZIJA UČENCEV V MOTORIKPARK V GAMLITZ

V okviru izbirnega predmeta izbrani šport v 8. in 9. razredu in neobveznega izbirnega predmeta šport v 4. in 5. razredu načrtujemo izvedbo obiska parka motorike v avstrijskem Gamlitzu. Park je sestavljen iz velikega števila raznovrstnih spretnostnih ovir, ki jih lahko otroci na najrazličnejše načine premagujejo. Ker je večina ovir na višini do 0,5 metra, so tudi varne. Učenke in učenci s premagovanjem teh ovir razvijajo svoje psihomotorične sposobnosti. Navodila in druge naloge so v slikovni obliki in nemškem jeziku, tako bodo vadili tudi praktično uporabo tujega jezika.

EKSKURZIJA UČENCEV NA NEMŠKO GOVOREČE PODROČJE

Da bi učenci imeli možnost spoznati dežele, katerih jezik se učijo, se bomo v mesecu maju ali juniju 2016 popeljali v sosednjo Avstrijo.

Ekskurzijo financirajo starši. Da bi zmanjšali stroške, bomo za pomoč prosili šolski slad.

INTENZIVNE PEVSKE VAJE

Pevci mladinskega pevskega zbora bodo odšli na intenzivne pevske vaje prvi teden v mesecu aprilu 2016 v Center šolskih in obšolskih dejavnosti – CŠOD Škorpijon, Duh na Ostrem vrhu. Pevske vaje bodo potekale izven šole, v okviru nadstandardnega programa. Pevci se v teh dneh intenzivno posvečajo pravilni pevski tehniki, utrjujejo letni program in intenzivno vadijo pesmi, ki jih bodo peli na reviji pevskih zborov v Mariboru. Izvedbo intenzivnih pevskih vaj financira šolski sklad in delno starši.

Tudi pevci otroškega pevskega zbora bodo imeli intenzivne pevske vaje v mesecu februarju 2016 v Lovskem domu Rače, in sicer en dan. Vaje bodo namenjene utrjevanju in pripravi za nastop na reviji pevskih zborov v mesecu marcu 2016, ki bo v Mariboru.  

PLANINSKI KROŽEK

Člani planinskega krožka se bodo udeleževali pohodov s Planinskim društvom Fram. Skupina štirih učencev se bo pripravljala in udeležila regijskega tekmovanja Mladina in gore. Tekmovanje bo 7. novembra 2015 na Osnovni šoli Fram.

PROJEKT VESELI DECEMBER

V predprazničnem vzdušju poteka tudi teden prireditev Veseli december, ki so namenjene učencem od 1. do 5. razreda, potekajo pa v šolski knjižnici. Učenci vsak dan z lutkami ali s pravljičnimi junaki doživljajo pravljično predpraznično vzdušje ter poustvarjajo in se veselijo praznikov in obdarovanj.

ASTRONOMSKI TABOR

Astronomski tabor organiziramo vsaka tri leta. Tako omogočimo učencem, ki tri leta obiskujejo izbirni predmet iz astronomije, da določene vsebine spoznajo, predelajo in utrdijo na nekoliko drugačen način. Astronomski tabor bomo izvedli od 20. do 22. novembra v CŠOD Planinka.

Astronomski tabor bomo letos ponudili tudi nadarjenim učencem, ki bodo poleg delavnic iz astronomije, sodelovali tudi v delavnicah kreativnega pisanja, logike …

BRALNA NOČ POD ZVEZDAMI  

Namenjena je učencem izbirnih predmetov SLZ, DIP, ZVE ter nadarjenim učencem in učencem, ki bodo v letošnjem šolskem letu uspešno zaključili bralno značko na predmetni stopnji. Učenci bodo predvidoma v mesecu aprilu (odvisno od vremena) noč preživeli v šoli, kjer se bodo udeležili bralnih uric in opazovanja nočnega neba.

ZGODNJE POUČEVANJE TUJEGA JEZIKA ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE-JEZIKOVNA KOPEL V PRVEMTRILETJU

V šolskem letu 2015/16 bomo izvajali interni projekt Jezikovna kopel v prvem triletju za učence 2. in 3. razreda. S projektom segamo preko meja običajnega pouka tujih jezikov v šoli. Jezik ni cilj pouka, ampak orodje za doseganje ciljev. Učence bomo na ta način »potopili« v svet nemščine in angleščine. Nejezikovne vsebine, npr. matematiko, bodo usvajali v tujem jeziku. Srečanja bodo potekala enkrat tedensko po rednem pouku.

V projektu sodelujejo učiteljice nemščine in angleščine (Romana Zupančič, Anita Strmšek, Sara Jurečko) in učitelji prvega triletja (Aleš Požgan, Silvana Kokol, Kristina Milec in Petra Pipenbaher).

Izvajanje projekta finančno podpira občina Rače – Fram.

FAKULTATIVNI POUK NEMŠČINE

Na naši šoli se učenci fakultativno učijo tujega jezika nemščine, in sicer v drugem triletju v 6. razredu. Pouk poteka dvakrat tedensko po urniku. Učenci se k fakultativnem pouku prijavijo prostovoljno. Pouk financira Občina Rače–Fram in je za učence brezplačen. Znanje učencev se pri fakultativnem pouku ne ocenjuje, ob koncu leta pa učenci prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju. Fakultativni pouk nemščine poučuje učiteljica Anita Strmšek.

MEDIACIJA

V šol. letu bo 10 vrstniških mediatorjev ob pomoči 5 šolskih mediatorjev pomagalo sovrstnikom pri razreševanju medosebnih konfliktov. Vsakih štirinajst dni se bomo srečevali na supervizijah, kjer bomo vadili tehnike in utrjevali svoje znanje iz mediacije in se spomladi 2016 udeležili druženja mediatorjev SV Slovenije z namenom izmenjave izkušenj.

Projekt bomo ponovno predstavili učencem naše šole in jih spomnili, da lahko v primeru sporov in težav poiščejo pomoč mediatorjev .

Mediacijo bomo spomladi, v obliki delavnic, predstavili vzgojiteljicam našega vrtca.

ŠOLA V NARAVI

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali šolo v naravi, in sicer za učence 2., 3., in 7. razredov. Organizirana bo v okviru Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na naslednji lokaciji:

  • razred: od 4. 4. 2016 do 6. 4. 2016 v CŠOD Škorpijon – Duh na Ostrem vrhu.
  • v CŠOD Škorpijon – Duh na Ostrem vrhu.
  • 7. razred: od 15. 2. 2016 do 19. 2. 2016– Trilobit – alpsko smučanje.

Dejavnost delno financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, preostali strošek plačajo starši sami.

RAČUNALNIŠTVO

Moderna informacijska in računalniška tehnologija sta vse pomembnejša elementa razvoja sodobne družbe. Pomembna sta znanje in sodobna tehnologija, s katerima stopamo v novo tehnološko obdobje, v informacijsko družbo.

Računalnik je značilnost dobe, v kateri živimo. Prav zato je pomembno, da že otroci v osnovni šoli usvajajo osnovna znanja s tega področja. Računalnik sam po sebi ne naredi ničesar. Če hočemo delati z računalnikom koristna opravila, moramo poznati odgovore na naslednja vprašanja:

Kaj je in kaj zmore sodobna informacijska tehnologija?

Kaj je računalnik?

Kako je sestavljen in po kakšnem principu deluje?

Kaj zmore, česa ne?

Kako ga koristno uporabiti?

Tudi v šolskem letu bo poudarek na uporabi računalnikov in ustreznih programov pri izvajanju učno-vzgojnega procesa. Poskušali bomo izvesti čim več ur tedenskega pouka ob računalniku.

RAČUNALNIŠKI KROŽEK IN TEKMOVANJE RAČUNALNIŠKI BOBER

Tudi letošnje šolsko leto bomo pri računalniškemu krožku spoznavali računalniške koncepte brez uporabe računalnikov – od osnov do zahtevnejših tem, kot sta šifriranje in umetna inteligenca. Ideja pristopa je, da ne učimo uporabe računalniške tehnologije, temveč poudarjamo razumevanje konceptov v ozadju in učence urimo v razmišljanju. Namen krožka je tudi pripraviti učence na tekmovanje Računalniški bober. Skupaj bomo reševali naloge in spoznavali njihovo računalniško ozadje. Učencem bomo razlagali ne le reševanje nalog, temveč tudi povezavo z računalništvom in širšo sliko. Skozi tečaj se bomo tudi naučili osnov programiranja tako, da bodo učenci proti koncu lahko izdelali svoje prve programe. Napisali jih bomo s pomočjo vizualnih programskih jezikov, kot sta Scratch in App Inventor.

PRIPRAVA NA KOLESARSKI IZPIT IN IZVEDBA

V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa bomo v 5. razredu tudi letošnje šolsko leto izvedli 20-urno usposabljanje za vožnjo s kolesom. Učenci bodo opravili tudi izpit, tako da se bodo lahko varno vključili v promet.

PLAVALNI TEČAJ

V tem šolskem letu bomo izvedli plavalni tečaj za učence 1. in 2. razreda. Tečaj bomo izvedli v Športnem parku Ruše v okviru programa Zlati sonček, kjer se bo veliko učencev pod vodstvom usposobljenih plavalnih učiteljev naučilo plavati ali utrdilo plavalno znanje.

Časovni razpored plavalnega tečaja:

1. razred: 10 ur (od 20. 4. 2016 do 24. 4. 2015) – financira Občina Rače–Fram v okviru nadstandardnega programa;

2. razred: 20 ur (od 13. 4. 2016 do 24. 4. 2015) – financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.

HUMANITARNI KROŽEK

Na naši šoli delujeta že lep čas humanitarni krožek in Rdeči križ. Naši cilji so vzbuditi v mladih sočutje do sočloveka in zavest, da si moramo pomagati. Še naprej bomo zbirali zamaške, izvedli akcijo Drobtinica in druge dejavnosti, sodelovali bomo v krvodajalskih akcijah. Z zbranimi sredstvi bomo pomagali otrokom iz socialno ogroženih družin. Zbirali bomo tudi šolske potrebščine in oblačila. Izdelali bomo voščilnice, s katerimi bomo razveselili starejše občane naše občine. Izvedli bomo tudi razna predavanja. Eden najpomembnejših ciljev je razvijati in krepiti pozitiven odnos mladih do prostovoljnega dela, predvsem z nalogami in dejavnosti RK (pomoč ljudem, ki so v stiski), razvijati humanost, krepiti priznavanje različnosti. Ker bi radi mlade navdušili za te cilje, bomo še naprej organizirali dejavnosti na naši šoli tako, da bodo dobili čim več takšnih izkušenj.

V letošnjem šolskem letu bomo sodelovali na krvodajalskih akcijah in akciji Drobtinica, zbirali bomo zamaške, šolske potrebščine, oblačila, izdelovali voščilnice, pomagali starejšim občanom pri vsakdanjem življenju,…

Vse ostale aktivnosti bomo izvajali glede na potrebe in glede na predloge članov na uvodnem sestanku v novem šolskem letu.

PROGRAM DELA BRALNE ZNAČKE

17. septembra bralna značka vsako leto zaznamuje začetek bralnega leta (dan rojstva in smrti Franceta Bevka. Učenci bodo o prebranih delih pripovedovali učiteljicam razrednega pouka in učiteljicam slovenščine na predmetni stopnji. Ob koncu bralne sezone bomo pripravili zaključek tekmovanja za bralno značko nekoliko drugače. Učenci od 6. – 9. razreda, ki bodo zaključili bralno značko, bodo noč preživeli v šoli. Za učence od 1. – 9. razreda pa bomo pripravili srečanje s književnikom.

SHEMA RAZDELJEVANJA SADJA

Naša šola je v šolskem letu 2015/16 vključena v projekt SHEMA ŠOLSKEGA SADJA IN ZELENJAVE.

Shema šolskega sadja in zelenjave (v nadaljevanju: SŠSZ) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza, itd).

(http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/shema_solskega_sadja_in_zelenjave/)

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

V šolskem letu 2015/16 se bomo priključili izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015. Projekt se glede na odredbo o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2015 izvede 20. novembra 2015. Pri izvedbi projekta upoštevamo usmeritve za izvedbo zajtrka http://tradicionalni-zajtrk.si/zajtrk_2015/

OBELEŽITEV EVROPSKEGA DNEVA JEZIKOV

V okviru obeležitve evropskega dneva jezikov, ki bo 26. 9. 2015, bodo učenci 8. in 9. razredov v angleškem in nemškem jeziku ubesedili slikanico avtorice Maje Kastelic, Deček in Hiša. Zgodba bo objavljena na šolskih ekranih. Mentorice: Ksenija Pečnik, Sabina Ozmec, Sara Jurečko.

DNEVI DEJAVNOSTI (kulturni, športni, tehniŠKI in naravoslovni dnevi)

Dnevi dejavnosti so: kulturni, športni, naravoslovni in tehniški dnevi. Čas izvedbe, vsebina, kraj in organizatorji so določeni v letni delovni pripravi učiteljev organizatorjev.

NAČRT KULTURNIH DNEVOV

1. razred:

1. Mali modri in mali rumeni, projekt Svetloba   – 5. 10. 2015

2. Gledališče od A do Ž, praznični december   – 18. 12. 2015

3. Pust –   9. 2. 2016

4. Zaključna ekskurzija v Celje – junij 2016

2. razred:

1. Mali modri in mali rumeni, projekt Svetloba   – 5. 10. 2015

2. Gledališče od A do Ž, praznični december   – 18. 12. 2015

3. Pust –   9. 2. 2016

4. Obisk UGM (likovne delavnice) – april 2016

3. razred:

1. Mali modri in mali rumeni, projekt Svetloba   – 5. 10. 2015

2. Gledališče od A do Ž, praznični december   – 18. 12. 2015

3. Pust   –   9. 2. 2016

4. Bilo je nekoč – junij 2016

4. razred:

1. Baletna predstava Labodje jezero – 18. 12. 2015

2. Pust – 9. 2. 2016

2. Ogled gradu Slov. Bistrica in učna ura – pomlad 2016

5. razred:

1. Projekt Svetloba – 9. 10. 2015

2. Baletna predstava Labodje jezero – 18. 12. 2015

3. Pust – 9. 2. 2016

4. Zaključna prireditev – junij 2016

3. triletje (6.– 9. razred):

1. kulturni dan: ogled predstave Labodje jezero v SNG Maribor, 18. 1. 2016

2. kulturni dan: pustovanje, 9. 2. 2016

3. kulturni dan: Kulturniški vrtiljak, april 2016:

6. razred: ogled gradu in zbirk v Slovenski Bistrici, obisk etnološkega muzeja

7. razred: Rastem s knjigo: obisk knjižnice na Ptuju, ogled starega mestnega jedra

8. razred: ogled Ljubljane in obisk stavbe slovenskega parlamenta in Šolskega muzeja

9. razred: obisk Muzeja NO v Mariboru in delavnice.

NAČRT ŠPORTNIH DNEVOV

1. razred:

1. Planinski pohod – september 2015

2. Orientacijski pohod –  8. 10. 2015

4. Zimski športni dan, drsanje – januar 2016

5. Pohod treh generacij, druženje vseh generacij –  maj 2016

6. Atletika, športni dan – junij 2016

2. razred:

1. Orientacijski pohod –  8. 10. 2015

2. Zimski športni dan, drsanje – januar 2016

3. Pohod treh generacij, druženje vseh generacij –  maj 2016

4. Atletika, športni dan – junij 2016

5. Planinski pohod – junij 2016

3. razred:

1. Orientacijski pohod –  8. 10. 2015

2. Zimski športni dan, plavanje – januar 2016

3. Pohod treh generacij, druženje vseh generacij –  14. 5. 2016

4. Planinski pohod – april 2016

5. Atletika, športni dan – junij 2016

4. razred:

1. Pohod v Radizel – september 2015

2. Krajinski park, orientacija-projekt Svetloba – oktober 2015

2. Drsanje – januar 2016

3. Pohod na Piramido – april 2016

4. Šport špas, druženje vseh generacij – 14. 5. 2016

5. razred

1. Orientacijski pohod   – 7. 10. 2015

2. Pohod – 8. 10. 2015

2. Drsanje – januar 2016

3. Pohod na Piramido – april 2016

4. Šport špas, druženje vseh generacij – 14. 5. 2016

Od 6. do 9. razreda

Planinski pohod Trije kralji – 15. 9. 2015

Športne igre v Brezuli   – prvi t teden v oktobru 2015

Zimski športni dan – predvidoma 11. 1. 2016

(sankanje, smučanje, drsanje, fitnes, plavanje)

Orientacijski pohod – predvidoma 8. 4. 2016

Šport špas, pohod in druženje vseh generacij – 14. 5. 2016 (sobota)           

NAČRT TEHNIŠKIH DNEVOV

1. razred:

1. Svetloba in barve, projekt Svetloba – 7. 10. 2015

1. Kolesarček – 9. 10. 2015

3. Ustvarjalna delavnica – november 2015

2. razred:

1. Kolesarček – 9. 10. 2015

2. Igra svetlobe in barve – 7. 10. 2015

3. Ustvarjalna delavnica – november 2015

3. razred:

1. Kolesarček –   9. 10. 2015

2. Igra svetlobe in barve –   7. 10. 2015

3. Ustvarjalna delavnica – november 2015

4. razred:

1. Igra svetlobe in barve – oktober 2015

2. Izdelava novoletne dekoracije – november 2015

3. Avtomobilčki – januar 2016

4. Dan Zemlje – čistilna akcija z urejanjem vrta – april 2016

5. razred:

1. Senčne lutke – 5. 10. 2015

2. Izdelava novoletne dekoracije – november 2015

3. Ekodan – april 2016

4. Oprema kolesa – junij 2016

6. razred

ZAP. ŠT.

VSEBINA

DATUM

1.

Projekt SVETLOBA

oktober 2015

2.

Projekt SVETLOBA

oktober 2015

3.

Izdelava novoletnih okraskov

december 2015

4.

Priprava na zaključno prireditev

junij 2016

7. razred

ZAP. ŠT.

VSEBINA

DATUM

1.

Projekt SVETLOBA

oktober 2015

2.

Projekt SVETLOBA

oktober 2015

3.

Izdelava novoletnih okraskov

december 2015

4.

Šola v naravi

februar 2016

8. razred

ZAP. ŠT.

VSEBINA

DATUM

1.

Projekt SVETLOBA

oktober 2015

2.

Projekt SVETLOBA

oktober 2015

3.

Izdelava novoletnih okraskov

december 2015

4.

Priprava na zaključno prireditev

junij 2016

9. razred

ZAP. ŠT.

VSEBINA

DATUM

1.

Projekt SVETLOBA

oktober 2015

2.

Projekt SVETLOBA

oktober 2015

3.

Izdelava novoletnih okraskov

december 2015

4.

Izdelava scene za valeto

junij 2016

     

NAČRT NARAVOSLOVNIH DNEVOV

1. razred:

1. Igra svetlobe in sence – projekt Svetloba (fotografski muzej) – 6. 10. 2015

2. Moje telo in zdravje – februar ali marec 2016

3. Botanični vrt – maj 2016

2. razred

1. Astronomija (šola v naravi) – april 2016

2. Ob vodi (v sklopu šole v naravi) – april 2016

3. V živalskem vrtu (zaključna ekskurzija) – maj 2016

3. razred

1. Igra svetlobe in sence – projekt Svetloba – 6. 10. 2015

2. Povezujemo se z naravo – april 2016

3. Obisk slovenske Koroške – maj 2016

4. razred

1. Igra svetlobe in sence – projekt Svetloba – 6. 10. 2015

2. Zdrava prehrana   – marec 2016

3. Zaključna ekskurzija – maj 2016

5. razred

1. Igra svetlobe in sence – projekt Svetloba – 6. 10. 2015

2. Medgeneracijsko sodelovanje – februar 2016

3. Potep po Prekmurju (ekskurzija) maj 2016

6. razred

Svetloba (5. 10. – 9. 10. 2015)

Svetloba (5. 10. – 9. 10. 2015)

Zaključna ekskurzija – maj 2016

7. razred

Svetloba - mikroskopiranje (5. 10. – 9. 10. 2015)

Svetloba (5. 10. – 9. 10. 2015)

Zaključna ekskurzija – maj 2016

8. razred

Svetloba (5. 10. – 9. 10. 2015)

Svetloba - merjenje (5. 10. – 9. 10. 2015)

Zaključna ekskurzija – maj 2016

9. razred

Svetloba – camera obscura (5. 10. – 9. 10. 2015)

Svetloba (5. 10. – 9. 10. 2015)

Zaključna ekskurzija – maj 2016

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO

ORGANIZACIJA POUKA

Razredniki za svoje oddelke določijo število dni pouka po mesecih glede na realizacijo kulturnih, naravoslovnih, športnih in tehniških dni ter ekskurzij.

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:

PRVO:                         od 1. 9. 2015 do vključno 29. 1. 2016

DRUGO:           od 1. 2. 2016 do vključno 24. 6. 2016

KONEC POUKA: 9. razred – petek, 15. junij 2016

KONEC POUKA: ostali – petek, 24. junij 2016

POČITNICE UČENCEV

Jesenske počitnice:                 od ponedeljka, 26. 10. 2015, do vključno petka, 30. 10. 2015

Novoletne počitnice:               od ponedeljka, 28. 12. 2015, do vključno petka, 1. 1. 2016

Zimske počitnice:                    od ponedeljka, 22. 2. 2016, do vključno petka, 26. 2. 2016

Prvomajske počitnice:            od srede 27. 4. 2016, do vključno ponedeljka, 2. 5. 2016

Poletne počitnice:                   od sobote, 25. 6. 2016, do vključno srede, 31. 8. 2016

PRAZNIKI IN DRUGI PROSTI DNEVI TERDRUGI POSEBNI DNEVI

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12) je minister za izobraževanje, znanost in šport izdal podrobnejša navodila o šolskem koledarju za šolsko leto 2015/16:

sobota, 31. 10. 2015 – dan reformacije (praznik – jesenske počitnice)

nedelja, 1. 11. 2015 – dan spomina na mrtve

sreda, 23. 12. 2015 – proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

četrtek, 24. 12. 2015 – prost dan (nadomeščamo 14. 5. 2016),

petek, 25. 12. 2015 – božič (praznik)

sobota, 26. 12. 2015 – dan samostojnosti in enotnosti (praznik – novoletne počitnice)

petek, 1. 1. 2016 – novo leto (praznik)

petek, 5. 2. 2016 – proslava pred slovenskim kulturnim praznikom

ponedeljek, 8. 2. 2016 – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

petek in sobota, 12. in 13. 2. 2016 – informativna dneva za vpis v srednje šole

ponedeljek, 28. 3. 2016 – velikonočni ponedeljek (praznik)

sreda, 27. 4. 2016 – dan upora proti okupatorju (praznik – prvomajske počitnice)

nedelja in ponedeljek, 1. in 2. 5. 2016 – praznik dela (prvomajske počitnice)

sobota, 14. 5. 2016 – športni dan Šport špas - druženje vseh generacij

16. 6.–29. 6. 2016 – 1. rok za popravne izpite za učence 9. razreda

27. 6 –8. 7. 2016 – 1. rok za popravne izpite za učence od 1.–8. razreda

18. 8.– 31. 8. 2016 – 2. rok za popravne izpite za učence od 1.–9. razreda

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA(NPZ)

V torek, 1. 9. 2015, je bil objavljen sklep o izboru 3. predmeta na posamezni šoli za devetošolce za vse slovenske šole. Učenci naše šole bodo pisali NPZ iz predmeta likovna vzgoja. NPZ-ji so obvezni za učence 6. in 9. razreda.

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred – redni rok: sreda, 5. 5. 2016

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred – redni rok: petek, 6. 5. 2016

NPZ iz likovne vzgoje za 9. razred – redni rok: torek, 10. 5. 2016

NPZ iz tujega jezika za 6. razred – redni rok: torek, 10. 5. 2016

V sredo, 15. junija 2016, bodo obvestila o dosežkih prejeli učenci 9. razreda, v petek, 24. junija 2016, pa učenci 6. razreda.

PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI

Področje

Dejavnost

Raz.

Mentor

Čas izvajanja

JEZIKOVNO UMETNOSTNO PODROČJE

OTROŠKI P. ZBOR - OPZ

2.- 4.

A. Lešič

ponedeljek, četrtek ob 7. 30

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

5.- 9.

M Furek

torek, petek ob 7. 30

GLASBENA SKUPINA

5. – 9.

M. Furek

po dogovoru

CICI ZBOR

1.- 2.

A. Lešič

sreda, 7. 30

PLESNI KROŽEK

1.­­-3.

P. Pipenbaher

četrtek, 7. 30

GLEDALIŠČE

5., 6.

P. Pipenbaher

petek, 7. 30

VIDEO KROŽEK

4.-9.

P. Krašna

četrte, 13. 55 – 14. 40

LIKOVNI KROŽEK

4.- 9.

P. Krašna

petek, 12. 50 – 13. 35

NOVINARSKI KROŽEK

7.-9

S. Ozmec

po dogovoru

ŠOLSKI RADIO

7. – 9.

M. Pristovnik

po dogovoru

PRAVLJIČNI KROŽEK

1. – 3.

K. Jelčič

petek, 7. 30

ANGLEŠKI KROŽEK

7. – 9.

K. Pečnik, S. Jurečko

po dogovoru

 

UČENJE UČENJA

6., 7.

T. Tramšek

po dogovoru

DRUŽBENO EKONOMSKO PODROČJE

HUMANITARNI KROŽEK

4.- 9.

J.Pučko, A.Vogrin

po potrebi

ZGODOVINSKI KROŽEK

6.- 9.

T. Tramšek

po dogovoru

NARAVOSLOVNO

PODROČJE

LOGIKA

2.- 5.

M. Kovač

po dogovoru

LOGIKA

6.- 9.

A. Štaher

po dogovoru

MATEMATIČNI KROŽEK

6. – 9.

R.Šabeder

A. Štaher

I. Fingušt

po dogovoru

po dogovoru

LOGIKA, ASTRONOMIJA, FIZIKA

7.- 9.

R. Šabeder

po dogovoru

EKOŠOLA

1.- 9.

B. Škreblin

po dogovoru

NARAVOSLOVNI KROŽEK

7.- 9.

B. Škreblin

po dogovoru

KEMIJSKI KROŽEK

8.- 9.

D. Pernek

po dogovoru

 

RAČUNALNIŠKI KROŽEK (BOBER)

2. – 9.

Aleš Štaher (B. Batagelj)

po dogovoru

PROIZVODNO TEHNIČNO

CVETLIČARSKI KROŽEK

4.- 9.

K. Milec

po dogovoru

VRTNARSKI KROŽEK

3. – 9.

M. Breznik

četrtek, 12. 50 – 13. 35

ŠPORTNO PODROČJE

PLANINSKI KROŽEK

1.- 9.

M. Kovač

po dogovoru

ATLETIKA – DEKLICE

6.- 9.

J. Trantura

po dogovoru

PRIPRAVE NA ŠPORTNA ŠOLSKA TEKMOVANJA

6.- 9.

B. Šterbal

J. Trantura

po dogovoru

ŠAH

3.- 9.

A. Štaher

po dogovoru

NAMIZNI TENIS

2.- 5.

M. Zavernik, T. Seliškar

sreda, 14. 30 – 15. 15

ŠPORTNA URICA

2.- 3.

A. Požgan

četrtek, 12. 50 – 13. 35

 

Programi interesnih dejavnosti so na vpogled pri ravnatelju šole.

ŠOLSKA PREHRANA

Učenci se v šoli lahko naročijo na malico in kosilo. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno. V letošnjem letu se pripravlja malica za 312 učencev in povprečno 245 kosil. Malico in kosilo se streže v šolski jedilnici za vse učence. Čas kosila je od 12.15 do 13.50. Dnevno evidenco prijav in odjav vodi tajnica šole na podlagi odjav staršev prek telefonskega klica ali prek e-pošte. Pravočasna odjava velja za tisti dan, če je sporočena do 8.30. Če ni odjave, se malica oziroma kosilo plača.

Pri obračunavanju malic in kosil se upošteva dnevna odsotnost otroka. Prejete položnice je treba plačati do roka, ki je vedno 18. v mesecu. V začetku šolskega leta starši podpišejo izjavo o nudenju prehrambnih obrokov in načinu plačevanja prehrane, v kateri so zapisana vsa pravila in dogovor o obojestranskem sodelovanju.

Šolsko prehrano načrtuje in spremlja komisija za šolsko prehrano, ki jo sestavljajo predstavniki učencev (predsednik šolske skupnosti), staršev (Marina Koren Dvoršak), učiteljev (Petra Pipenbaher), vodja kuhinje Nada Vidovič in vodja šolske prehrane Romana Zupančič.

Učence se pri kosilu identificirajo s ključki. Učenci, ki imajo kosilo ob določenih dnevih, prav tako dobijo ključke, s pomočjo katerih se vodi evidenca o številu zaužitih obrokov.

Če učenec ključek pozabi, ga odgovorna oseba ročno vnese v računalnik. Za učence od 1. do 3. razreda bodo imele ključke učiteljice v oddelku podaljšanega bivanja, ostali učenci pa imajo ključe sami. Če otrok ključek izgubi, je treba poravnati stroške za nabavo novega ključka.

Po dva učenca sta tedensko zadolžena za čiščenje jedilnice po malici (brisanje miz, pospravljanje stolov). Seznam je izobešen na vratih jedilnice.

Kosila so količinsko in cenovno razporejena v štiri kategorije:

kosilo za 1. do 3. r.: 1,90 €

kosilo za 4. do 5. r.: 2,00 €

kosilo od 6. do 9. r.: 2,20 €

kosilo za odrasle: 3,00 €

PROMETNOVARNOSTNI NAČRT IN ŠOLSKI PREVOZI

Varnost učencev je ena od najzahtevnejših in najpomembnejših nalog, kajti učenci so nenehno izpostavljeni nevarnosti gostega prometa, ki se odvija skozi naš kraj. Pomembno je, da so otroci, starši in vsi, ki skrbijo za vzgojo otrok, dobro prometno osveščeni, da znajo otrokom svetovati ter so dobro seznanjeni z varnimi potmi v šolo in domov. Otroci morajo biti v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in skrbi, saj jim njihove telesne in psihične sposobnosti ne omogočajo, da bi lahko popolnoma samostojno sodelovali v prometu. Učence na začetku šolskega leta seznanimo z varnimi potmi v šolo in domov. Prvošolčki so ob začetku šolskega leta od Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Rače–Fram dobili rumene rutice, kresničke in trakove.

Prve dneve v septembru stoji ob prehodu za pešce policist, ki skrbi za varen prehod osnovnošolcev. Prometno-varnostni načrt šole sproti dopolnjujemo in vnašamo spremembe. K umiritvi prometa pa v veliki meri pripomorejo hitrostne ovire pred šolo.

ŠOLSKI PREVOZI

Prevoze šolskih otrok v našem šolskem okolišu v letošnjem letu pogodbeno izvaja avtobusno podjetje Tajhman turizem d.o.o. Čas prihodov in odhodov avtobusa določa šola in se prilagaja šolskem urniku. Vozni red je objavljen na spletni strani šole. Prevoznik je dolžan poskrbeti za varen prevoz otrok, zagotoviti mora varen vstop in izstop otrok in dosledno upoštevati druge prometno-varnostne predpise v skladu z Zakonom o varnosti v cestnem prometu.

DELO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Šolska svetovalna služba (ŠSS) se enakopravno vključuje v delovanje šole pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj preko treh osnovnih med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

dejavnosti pomoči,

razvojno-preventivnih dejavnosti in

dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Pri oblikovanju LDN-ja šolske svetovalne službe izhajamo iz osnovnih področij življenja in dela na šoli, kot jih navajajo splošna izhodišča v programskih smernicah za ŠSS.

Delo ŠSS obsega delo z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši in z zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so svetovanje, posvetovanje in neposredna pomoč. Naloga ŠSS je tudi spremljanje poteka vsakdanjega življenja in dela v šoli, nudenje pomoči učencem s težavami, skrb za dobro počutje v šoli, za varno in spodbudno okolje ter spoštovanje hišnega reda in šolskih pravil.

V procesu šolanja je naloga ŠSS vpis otrok, sprejem in uvajanje otrok v šolo ter spremljanje otrok v šoli.

Karierna orientacija je posebna naloga ŠSS pri prehajanju otrok v srednje šole prek poklicnega usmerjanja, informiranja in svetovanja.

ŠSS nudi različne oblike podpore in pomoči učencem, ki so zaradi socialno-ekonomskih stisk družine ogroženi v telesnem, osebnem in socialnem razvoju (subvencionirana prehrana, subvencionirana letovanja, izposoja šolskih učbenikov, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi, ekskurzij idr.).

ŠSS koordinira delo z nadarjenimi učenci in učenci s posebnimi potrebami

DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE

Knjižnična dejavnost obsega interno bibliotekarsko delo, bibliopedagoško delo, strokovno sodelovanje s strokovnimi delavci šole in druge naloge.

UREDITEV IN STROKOVNA POSTAVITEV KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Knjižnično gradivo je urejeno v prostem pristopu na osnovi sistema univerzalne decimalne klasifikacije (UDK), leposlovno gradivo pa je razvrščeno po starostnih stopnjah. Tujejezično leposlovno gradivo je nameščeno v namenskih učilnicah za pouk tujega jezika. V nekaterih učilnicah so urejeni tudi bralni kotički.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Učenci in učitelji si lahko izposojajo knjižnično gradivo vsak dan po urniku poslovanja knjižnice.

KNJIŽNIČNI RED

1. ČLANSTVO IN IZKAZNICA

Vsi učenci in zaposleni v šoli ter v vrtcu so lahko člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.

Poškodovano ali izgubljeno knjigo mora učenec nadomestiti z drugo knjigo.

2. ČAS ODPRTOSTI

Knjižnica je odprta vsak dan po urniku, ki je izobešen pred vhodom v knjižnico. Istočasno je odprta tudi čitalnica, razen kadar v njej poteka pouk.

3. IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Uporabniki knjižnice si lahko izposodijo knjige na dom ali v čitalnici.

Izposojevalni roki:

leposlovne knjige:       14 dni

poučne knjige:             7dni

Neknjižno gradivo (kasete, zgoščenke, igrače) je namenjeno pouku, zato si ga načeloma ni možno izposoditi na dom. Gradivo se lahko izposodi za delo v čitalnici.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi in revije) si lahko uporabniki izposodijo na dom le v petek in ga v ponedeljek tudi vrnejo, sicer pa je na voljo za izposojo v čitalnici.

Medknjižnična izposoja gradiva je brezplačna iz drugih šolskih knjižnic, izposoja pridobljenega gradiva iz splošnih knjižnic pa je plačljiva.

KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela.

Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Delo poteka usklajeno z letnim načrtom knjižnice.

INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

Individualno delo z uporabniki knjižnice je pedagoško delo in poteka vsak dan od 7.30 do 13.30. Obsega:

individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva;

pomoč učencem in učiteljem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo domačih nalog, referatov, seminarskih in raziskovalnih nalog, priprav za pouk ipd.

SKUPINSKO DELO Z UPORABNIKI KNJIŽNICE

Pri skupinskem bibliopedagoškem delu:

učenci spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo in druge informacijske vire;

učenci se seznanijo z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva;

učenci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče informiranje;

učenci poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljajo globalno informacijsko orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij;

spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela;

starši prvošolčkov in njihovi otroci se na prvem skupnem roditeljskem sestanku seznanijo s šolsko knjižnico in njenimi dejavnostmi, z otroki brskajo po literaturi, ki je namenjena tej starostni kategoriji, in spoznajo vrednote pravljic, s katerimi lahko otrokom razlagajo neznano in se pogovarjajo o njih;

učenci se ob reševanju knjižnih ugank navajajo samostojno iskati informacije iz gradiva, ki jim je na voljo v šolski knjižnici, in uporabiti znanje v različnih situacijah;

v času Andersenovih dni spoznajo veličino H. C. Andersena in vrednost njegovih pravljic ter skozi zgodbo doživijo pravljičarjevo žalostno življenje, ki je oblikovalo njegove pravljice.

BRALNA ZNAČKA

Knjižničarka pripravi priporočilni seznam branja za bralno značko za učence od 5. do 9. razreda, ki zajema najsodobnejšo in aktualno literaturo, primerno starostni stopnji učencev.

KNJIŽNE UGANKE

Učenci bodo vsak mesec reševali novo tematsko knjižno uganko. Reševalci, ki bodo pravilno rešili knjižno uganko in bodo izžrebani, bodo nagrajeni s knjižno nagrado. Uganke bodo sestavljene po stopnjah: za vsako triletje posebej.

TEDEN OTROKA, VESELI DECEMBER, ANDERSENOVI DNEVI

V tednu otroka z naslovom Razigrano in ustvarjalno otroštvo (prvi teden v oktobru) in v času Veselega decembra (zadnji teden pouka pred novoletnimi počitnicami), se v knjižnici izvajajo pravljični dnevi za vse učence 1. in 2. triletja.

2. aprila 2016 je mednarodni dan pravljic. Tega dne potekajo pravljične ure Andersenovih pravljic.

BILTEN NOVOSTI

Vsake tri mesece je natisnjen Bilten novosti šolske knjižnice, ki je namenjen vsem strokovnim delavcem šole. V njem so predstavljene vse novitete s krajšimi predstavitvami in namembnostjo.

Učenci so z novitetami seznanjeni sprotno z razstavami knjižnih novosti in s plakati.

SODELOVANJE Z UČENCI

Učencem so namenjene pogovorne ure, katerih se radi udeležujejo zaradi sproščenega klepetanja. Za učence s specifičnimi osebnostnimi težavami se izvaja biblioterapija, s pomočjo katere spregovorijo tudi o svojih problemih, kar se je doslej že pokazalo kot dobra praksa.

ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD

Kot vse slovenske osnovne šole ima tudi naša učbeniški sklad. Sklad upravlja po Pravilniku o učbeniških skladih skrbnik učbeniškega sklada.

V skladu so lahko le tisti učbeniki, ki jih vsako leto znova potrdi komisija na Ministrstvu za izobraževanje, kulturo, šolstvo in šport RS za tekoče šolsko leto. Za učence je izposoja učbenikov iz sklada brezplačna, obrabnino krije ministrstvo in je namenjena nakupu novih učbeniških kompletov ali posameznih učbenikov (praviloma mora biti en naslov učbenika v uporabi najmanj tri leta) ter stroškom upravljanja sklada. Za šolsko leto so se skladno z navodili Ministrstva za šolstvo in šport v skladu zamenjali učbeniki za tretjo triado, katerim je v šolskem letu 2014/2015 potekla veljavnost.