Javni vzgojno-izobraževalni in varstveni zavod Osnovno šolo Rače je Občina Rače – Fram ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov občine Rače – Fram (MUV, 27/96). Zadnja sprememba odloka je bila na 17. redni seji, dne 15. oktobra 2012 (MUV 23/2012). V aktu o ustanovitvi je opredeljen šolski okoliš, ki zajema naselja: Rače, Brezulo, Podovo, Zg. Gorico, Sp. Gorico ter del zaselka Ješenca.

Zavod ima v svoji sestavi predšolski in šolski program. Osem oddelkov predšolskega programa se izvaja v zgradbi vrtca v ulici Lackove čete 17, Rače; šolski program pa se v celoti izvaja v šolski zgradbi na lokaciji Grajski trg 1, 2327 Rače.

 

UPRAVLJANJE ŠOLE in VRTCA:

SVET ZAVODA je najvišji organ šole:

Svet sestavljajo:

3 predstavniki ustanovitelja:

 • Branko Leva
 • Romana Šalamun (podpredsednica)
 • Ksenija Ekart Koren

3 predstavniki staršev:

 • Branko Ančevski
 • Borut Batagelj
 • Tomaž Seliškar

5 predstavnikov šole:

 • Janja Pučko (šola - predsednica)
 • Romana Šabeder (šola)
 • Boštjan Šterbal (šola)
 • Jolanda Borovnik (vrtec)
 • Irena Hodak (vrtec)

Odgovorne osebe

 • RAVNATELJ - Rolando Lašič
 • POMOČNICA RAVNATELJA - Romana Zupančič
 • POMOČNICA RAVNATELJA ENOTE VRTCA – Nina Brezner

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, ki je sestavljen iz delegatov staršev oddelčnih skupnosti od 1. – 9. razreda in delegatov staršev predstavnikov varstvenih skupin vrtca . V šol. letu 2015/2016 so bili v svet staršev izvoljeni naslednji starši: 

SKUPINA Član/-ica sveta staršev  Namestnik/-ca 
KAPLJICE  LEŠNIK ANA  SANDIĆ ADRIJANA
MEHURČKI TOPOLOVEC TAMARA SARA TERGUŠEK 
OBLAČKI BRADAČ BARBARA SELIŠKAR TOMAŽ 
SONČKI BODNER MOJCA RESNIK ANJA 
SNEŽINKE KIRN ANDREJ KREMŽAR JOVANOVIČ BORJANA 
ZVEZDICE MRŠNIK METKA PETROVIČ ALENKA 
MAVRICE SLIJEPČEVIČ DANIELA EKART DEJAN 
LUNICE HAJDINJAK VIKTORIJA  JURANČIČ JERNEJ 
KOMETI SEMENIČ MAJA KOREN DVORŠAK MARINA 

 

ODDELEK Član/-ica sveta Namestnik/-ca ODDELEK Član/-ica sveta Namestnik/-ca
1A BRAČKO TONE PINTARIČ IGOR 1B  KOKOT BARBARA FINGUŠT PETER
2A  HERYNEK NATALIJA FLORJANČIČ KSENIJA 2B MLINAR RELJIĆ NATAŠA RIMELE BARBARA
3A REPENŠEK VESNA PIHLER ANNA 3B BELCA MATEJA FEKONJA OLGA
4A  NAHTIGAL DUŠANKA SPAČAL BARBARA 4B ZIDANŠEK ALEKSANDER ROBIČ ŠTEFAN
5A  BATAGELJ BORUT JEREB MEDVED PETRA 5B HORVAT MARIJA VOGRIN BORIS
6A ZUPANIČ JASNA ANČEVSKI BRANKO      
7A SIMONIČ SIBILI PODBOJEC MILKO 7B LEVA BRANKO GRANDA KREPFL NATAŠA
8A JURIČKI BARBARA MANDL ANDREJ 8B REPOLUSK SAMO NOVAK TATJANA
9A STERNAD VOGRIN SIMONA LEŠNIK MATEJA 9B KAC ANDREJ ZOREC ANDREJ

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN VRTCA

ŠOLA

 1. UČITELJSKI ZBOR sestavljajo ravnatelj, pomočnica ravnatelja, strokovni delavki, knjižničarka in učitelji.
 2. ODDELČNE UČITELJSKE ZBORE sestavljajo, učitelji, ki poučujejo v oddelku in razrednik.
 3. RAZREDNIK
 4. STROKOVNI AKTIVI

V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja na šoli deluje 11 strokovnih aktivov:

 • aktiv 1. triletja,
 • aktiv 2. triletja,
 • aktiv 3. triletja,
 • aktiv slovenščine,
 • aktiv tujih jezikov,
 • aktiv učiteljev GUM, LUM, GO,
 • aktiv učiteljev športne vzgoje,
 • aktiv naravoslovja,
 • aktiv matematike,
 • aktiv družboslovja in
 • aktiv OPB.
 1. KNJIŽNIČARKA – Metka Pristovnik
 2. ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – Aleš Štaher.

VRTEC

 1. VZGOJITELJSKI ZBOR sestavljajo vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter pedagoški vodja vrtca.
 2. STROKOVNI AKTIV sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice posamezne varstvene skupine.
SVETOVALNA SLUŽBA – pomoč otrokom v vrtcu in šoli

Strokovni tim šolske svetovalne službe sestavljajo:

 • Severina Pfeifer (socialna pedagoginja),
 • Tina Ištvan (učiteljica za DSP)
 • Saša Brodnjak (specialni pedagog) iz OŠ Gustava Šiliha iz Maribora
ORGANIZACIJA UČENCEV
 1. ODDELČNA SKUPNOST - učenci so organizirani v 17 oddelčnih skupnosti. Svoje predstavnike delegirajo v šolsko skupnost in v ekosvet ter v druge organe, kjer je predvideno sodelovanje učencev.
 2. ŠOLSKA SKUPNOST - koordinira delo oddelčnih skupnosti.
 3. OTROŠKI PARLAMENT - je oblika dela šolske skupnosti, ki na svojih sejah koordinira delo šolskih oddelčnih skupnosti na določeno letno temo.

 

ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače je bil ustanovljen za obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov.
Sklad vodi upravni odbor v sestavi:

 • Romana Zupančič,
 • Aleš Požgan,
 • Mateja Dovnik,

kot predstavniki zavoda in

 • Marina Koren Dvoršak,
 • Barbara Bradač,
 • Maja Semenič,
 • Barbara Jurički,

kot predstavnice staršev.

DRUGE SLUŽBE
 1. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
 • poslovna sekretarka je Irena Pauman
 • računovodja je Benjamin Peršuh
 1. TEHNIČNA SLUŽBA ŠOLE
 • hišnika: Drago Predikaka in Jernej Kaiser
 • kuharji: Nada Vidovič, Štefka Golavšek, Milan Lebar
 • čistilke: Milena Pepelnik, Sonja Olup, Zlatka Zorec, Marija Falež
 • organizatorka vadbe v športni dvorani: Milica Sovdat
 • čistilka v športni dvorani: Zlatka Mergeduš
 1. TEHNIČNA SLUŽBA VRTCA
 • čistilki: Dragica Ogrizek, Ivica Veber
 • hišnika: Drago Predikaka, Jernej Kaiser
 • kuharja: Dejan Lašič, Alenka Weis