EKO POGRAMSKI SVET ŠOLE

Eko programski svet skupaj načrtuje okoljske dejavnosti naše šole, določa cilje delovanja ekošole, jih sproti evalvira ter skrbi, da so vsi na šoli seznanjeni s projektom in vključeni v projekt Ekošola kot način življenja. Glede na naravo dejavnosti, ki potekajo v šoli, vključujemo v projekt tudi različne predstavnike lokalne skupnosti.
Člani eko programskega sveta v šolskem letu 2015/2016 so:

 • Boštjan Škreblin - koordinator ekošole,
 • Rolando Lašič - ravnatelj,
 • Milec Kristina - koordinatorica I. triade,
 • Martina Kovač - koordinatorica II. triade,
 • Drago Predikaka - tehnično osebje,
 • učenci - vsak razred po dva predstavnika.

V okviru ekošole bomo nadaljevali z udejanjanjem načel in ciljev, ki smo jih zapisali v ekolistino pred dvanajstimi leti:

 • vzgoja za okoljsko odgovornost,
 • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov,
 • vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),
 • povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše.

Vse aktivnosti ekošole so naravnane raziskovalno in vodijo k udejanjanju in uresničevanju zapisanih ciljev in nalog ekošole ter vključujejo vse učence, učitelje, starše in predstavnike lokalne skupnosti. Med glavnimi projekti, ki jih ponuja program nacionalne ekošole smo izbrali:

 • voda - naše bogastvo - vodni viri, fotografski in likovni natečaj,
 • šolska vrtilnica,
 • ekokviz.

Med ozaveščevalnimi in zbiralnimi akcijami smo izbrali:

 • druženje vseh generacij,
 • zbiranje tonerjev in kartuš,
 • drobtinica,
 • zbiranje plastičnih pokrovčkov,
 • zbiranje starega papirja.

Med izbirnimi aktivnostmi smo se odločili za naslednje:

 • vzpostavitev skupine za pregledovanje zabojnikov za odpadke (ali pravilno ločujemo papir, biološke odpadke in ostale odpadke),
 • vzpostavitev evidence ogrevanih površin (tloris, število, temperatura),
 • izdelava napisov za skrbno in varčno ravnanje z električno energijo in vodo,
 • štetje prometa na glavni cesti pred šolo,
 • izdelava zabojnikov za žvečilne gumije - žvečkožer,
 • zagotavljanje svežega sadja in zelenjave za malico,
 • shema šolskega sadja in zelenjave,
 • obisk otrok, učencev na ekokmetiji,
 • različne aktivnosti na vrtu ob šoli,
 • obisk čebelarja.

 

Koordinator ekošole: Boštjan Škreblin