Javni vzgojno-izobraževalni in varstveni zavod Osnovno šolo Rače je Občina Rače – Fram ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov občine Rače – Fram (MUV, 27/96). Zadnja sprememba odloka je bila na 17. redni seji, dne 15. Oktobra 2012 (MUV 23/2012). V aktu o ustanovitvi je opredeljen šolski okoliš, ki zajema naselja: Rače, Brezulo, Podovo, Zg. Gorico, Sp. Gorico ter del zaselka Ješenca.

Zavod ima v svoji sestavi predšolski in šolski program. Osem oddelkov predšolskega programa se izvaja v zgradbi vrtca v ulici Lackove čete 17, Rače; šolski program pa se v celoti izvaja v šolski zgradbi na lokaciji Grajski trg 1, 2327 Rače.

UPRAVLJANJE ŠOLE in VRTCA:

SVET ZAVODA je najvišji organ šole:

Svet sestavljajo:

3 predstavniki ustanovitelja:

 • Branko Leva
 • Romana Šalamun
 • Manuela Rozman

3 predstavniki staršev:

 • Matej Repušič
 • Borut Batagelj
 • Tomaž Seliškar

5 predstavnikov šole:

 • Janja Pučko (šola - predsednica)
 • Romana Šabeder (šola)
 • Boštjan Šterbal (šola)
 • Jolanda Borovnik (vrtec)
 • Irena Hodak (vrtec)

Odgovorne osebe

 • V. D. RAVNATELJICA - Marija Zavernik
 • POMOČNICA RAVNATELJA - Romana Zupančič
 • POMOČNICA RAVNATELJA ENOTE VRTCA – Nina Brezner

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, ki je sestavljen iz delegatov staršev oddelčnih skupnosti od 1. – 9. razreda in delegatov staršev predstavnikov varstvenih skupin vrtca . V šol. letu 2013/2014 so bili v svet staršev izvoljeni naslednji starši:

SKUPINA Član/-ica sveta staršev  Namestnik/-ca 
KAPLJICE BARBARA KOKOT ŽANET ŽUMAN 
MEHURČK MAJA SEMENIČ ANJA  BAUMAN ŠKOLJAK
OBLAČKI MARINA KOREN DVORŠAK TADEJA JESENEK 
SONČKI BARBARA BRADAČ METKA MRŠNIK 
SNEŽINKE MOJCA MULEJ MIRAN BRAUNSBERGER 
ZVEZDICE KLAVDIJA PINTAR  JANI CIZERL
MAVRICE ANJA RESNIK MOJCA BODNER 
LUNICE NINA GRACEL MONIKA KOLETNIK 

 

ODDELEK Član/-ica sveta Namestnik/-ca ODDELEK Član/-ica sveta Namestnik/-ca
 1A IRIS PLEČKO KSENIJA FLORJANČIČ   1B ROSANDA FALEŽ  BARBARA RIMELE
 2A VESNA REPENŠEK  ANNA PIHLER  2B MATEJA BELCA OLGA FEKONJA 
 3A PRIMOŽ VIDOVIČ BOŠTJAN ALAVANČIČ   3B ALEKSANDER ZIDANŠEK ŠTEFAN ROBIČ 
 4A BORUT BATAGELJ PETRA DOBNIK   4B GREGOR VARL ANDREJ PERNAT 
 5A JASNA ŽUPANIČ MIHAELA BRUMEN   5B BRANKO ANČEVSKI ALJAŽ RANER 
 6A SIBILI SIMONIČ MILKO PODBOJEC   6B SEBASTIAN BERANIČ SEBASTIJAN POLAK 
 7A BARBARA JURIČKI ANDREJ MANDL   7B DANIJEL KOLETIĆ JOŽICA GRADIŠNIK 
 8A BRANKO LEVA ANITA KOROŠEC KAPEL   8B ANDREJ KAC ZDENKA FERČIČ 
 9A ALENKA MUSTAFA MIHAELA EKART   9B MATEJ REPUŠIČ BRUNO JEREB 

 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN VRTCA

ŠOLA

 1. UČITELJSKI ZBOR sestavljajo ravnatelj, pomočnica ravnatelja, strokovni delavki, knjižničarka in učitelji.
 2. ODDELČNE UČITELJSKE ZBORE sestavljajo, učitelji, ki poučujejo v oddelku in razrednik.
 3. RAZREDNIK
 4. STROKOVNI AKTIVI

V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja na šoli deluje 11 strokovnih aktivov:

 • aktiv 1. triletja,
 • aktiv 2. triletja,
 • aktiv 3. triletja,
 • aktiv slovenščine,
 • aktiv tujih jezikov,
 • aktiv učiteljev GUM, LUM, GO,
 • aktiv učiteljev športne vzgoje,
 • aktiv naravoslovja,
 • aktiv matematike,
 • aktiv družboslovja in
 • aktiv OPB.
 1. KNJIŽNIČARKA – Metka Pristovnik
 2. ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – Rolando Lašič.

VRTEC

 1. VZGOJITELJSKI ZBOR sestavljajo vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter pedagoški vodja vrtca.
 2. STROKOVNI AKTIV sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice posamezne varstvene skupine.
SVETOVALNA SLUŽBA – pomoč otrokom v vrtcu in šoli

Strokovni tim šolske svetovalne službe sestavljajo:

 • Severina Pfeifer (socialna pedagoginja),
 • Tina Ištvan (učiteljica za DSP)
 • Janja Lokošek (specialni pedagog) iz OŠ Gustava Šiliha iz Maribora
ORGANIZACIJA UČENCEV
 1. ODDELČNA SKUPNOST - učenci so organizirani v 18 oddelčnih skupnosti. Svoje predstavnike delegirajo v šolsko skupnost in v ekosvet ter v druge organe, kjer je predvideno sodelovanje učencev.
 2. ŠOLSKA SKUPNOST - koordinira delo oddelčnih skupnosti.
 3. OTROŠKI PARLAMENT - je oblika dela šolske skupnosti, ki na svojih sejah koordinira delo šolskih oddelčnih skupnosti na določeno letno temo.
ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače je bil ustanovljen za obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov.
Sklad vodi osem članski upravni odbor v sestavi:

 • Romana Zupančič,
 • Aleš Požgan,
 • Petra Ornik,

kot predstavnice zavoda in

 • Marina Koren Dvoršak,
 • Barbara Bradač,
 • Maja Semenič,
 • Mojca Kranjc ter
 • Barbara Jurički,

kot predstavniki staršev.

DRUGE SLUŽBE
 1. ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
 • poslovna sekretarka je Irena Pauman
 • računovodja je Benjamin Peršuh
 1. TEHNIČNA SLUŽBA ŠOLE
 • hišnika: Drago Predikaka in Jernej Kaiser
 • kuharji: Nada Vidovič, Štefka Golavšek, Milan Lebar
 • čistilke: Milena Pepelnik, Sonja Olup, Zlatka Zorec, Marija Falež
 • organizatorka vadbe v športni dvorani: Milica Sovdat
 • čistilka v športni dvorani: Zlatka Mergeduš
 1. TEHNIČNA SLUŽBA VRTCA
 • čistilki: Dragica Ogrizek, Ivica Veber
 • hišnika: Drago Predikaka, Jernej Kaiser
 • kuharja: Dejan Lašič, Alenka Weis